3. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ ve KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON SEMPOZYUMU

Bildiri Özetleri

 • Önsöz

 • Kurullar

 • Bildiri Özetleri Konuları

 • Bildiri Listesi

 • Sözel Bildiriler

 • Poster Bildiriler

 • Yazar Dizini

 

3. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ ve KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON SEMPOZYUMU

 • Kimler Kök Hücre Vericisi Olabilir: Standart Var Mı?

 • Alternatif Kök Hücre Kaynakları

 • A’dan Z’ye Optimal Nakil: HLA Uyumlu Vericiden Haploidentik Nakile 

 • De Novo’dan Progresyona KML Tedavisi

 • Erken Yanıtlardan Derin Yanıtlara Moleküler Monitorizasyon

 • KLL Tanı ve Prognozda Yenilikler

 • KLL Tedavisinde Yenilikler: Hedef Tedaviden Kök Hücre Nakline

 • Kök Hücre Naklinde Akılcı İlaç Kullanımı: Farmakolog Bakış Açısı

 • Kök Hücre Naklinde Akılcı İlaç Kullanımı: Klinisyen Bakış Açısı

 • MF Nasıl Bir Hastalık? Patofizyolojiden Kliniğe Giden Yol

 • MF Tedavisinde Geçmişten Geleceğe: Hidroksiüreden Kök Hücre Nakline Yolculuk

 • Multipl Myelom

 • Agresif Lenfoma

 • Akut Lösemi

 • Orak Hücreli Anemi

 • Talasemi

 • Otoimmün Hastalıklar

 • FEN 2016

 • Antifungal Tedavi

 • Multipl Myelom Patogenezi

 • IMID’lerle Hastalık Progresyonuna Kadar Tedavi

 • Hastalarda Demir Yükü Tehditi

 • Demir Şelasyon Tedavisi ve Yönetimi

 • Nüks Refrakter ALL Yeni Tedavi Seçenekleri

 • ALL Kök Hücre Nakli

 • Kök Hücre Naklinde Beslenme Pratiği

 • Kök Hücre Naklinde Mukozit

 • Kök Hücre Naklinde Transfüzyon Pratiği: Damardan Donöre

 • Akut GVHH

 • GVHH ve İnfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonlar

 • TÜRKÖK Projesinin Tanımı

 • Kök Hücre Bağışçı Kazanımı ve Süreçleri

 • Akraba Dışı Donör Tarama ve Ürün Kabul Süreci

 • Transplant Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları 

 • HKHN Hemşireliğinde Bilimsel Araştırmalarda Nerdeyiz?

 • Hematopoez

 • Akut Lösemiler

 • Multipl Miyelom

 • Lenfomalar

 • Kök Hücre Naklinde Kan ve Kan Komponenti Kullanımı

 • Olgu Sunumu: Transfüzyon İlişkili Grup Çalışması

 • Transfüzyon Reaksiyonları Yönetimi ve Hemovijilans

 • Olgu Sunumu Değerlendirmesi

 • Mobilizasyon ve Kök Hücre Aferezi

 • Kök Hücre Naklinde Başarı Faktörleri

 • Transplantta Güvenli İlaç Hazırlanması ve Uygulanması

 • Temel Kemoterapötik Ajanların Uygulanması

 • Olgu Sunumu: Kök Hücre Naklinde İlaç İlişkili Advers Olaylar

 • Kök Hücre Naklinde SVC Kullanımı

 • Kök Hücre İnfüzyonunun Hemşirelik Yönetimi

 • Febril Nötropenik Hastanın Hemşirelik Yönetimi

 • aGvHH

 • HSOS

 • Engrafman Sendromu ve Graft Yetmezliği

 • Hemorajik Sistit

 • Mukozit Yönetimi

 • ABO Uyumsuz Hematopoetik Kök Hücre Nakli

 • Transplant Sonrası Geç Dönem Yan Etkiler ve İmmünizasyon

 • İnteraktif Hemşirelik Bakım Planı Oluşturulması

7. Hematolojik Onkoloji Kongresi