3. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ ve KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON SEMPOZYUMU

Bildiri Özetleri

  • Önsöz

  • Kurullar

  • Bildiri Özetleri Konuları

  • Bildiri Listesi

  • Sözel Bildiriler

  • Poster Bildiriler

  • Yazar Dizini

 

3. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ ve KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON SEMPOZYUMU

  • Kimler Kök Hücre Vericisi Olabilir: Standart Var Mı?

  • Alternatif Kök Hücre Kaynakları

  • A’dan Z’ye Optimal Nakil: HLA Uyumlu Vericiden Haploidentik Nakile 

  • De Novo’dan Progresyona KML Tedavisi

  • Erken Yanıtlardan Derin Yanıtlara Moleküler Monitorizasyon

  • KLL Tanı ve Prognozda Yenilikler

  • KLL Tedavisinde Yenilikler: Hedef Tedaviden Kök Hücre Nakline

  • Kök Hücre Naklinde Akılcı İlaç Kullanımı: Farmakolog Bakış Açısı

  • Kök Hücre Naklinde Akılcı İlaç Kullanımı: Klinisyen Bakış Açısı

  • MF Nasıl Bir Hastalık? Patofizyolojiden Kliniğe Giden Yol

  • MF Tedavisinde Geçmişten Geleceğe: Hidroksiüreden Kök Hücre Nakline Yolculuk

  • Multipl Myelom

  • Agresif Lenfoma

  • Akut Lösemi

  • Orak Hücreli Anemi

  • Talasemi

  • Otoimmün Hastalıklar

  • FEN 2016

  • Antifungal Tedavi

  • Multipl Myelom Patogenezi

  • IMID’lerle Hastalık Progresyonuna Kadar Tedavi

  • Hastalarda Demir Yükü Tehditi

  • Demir Şelasyon Tedavisi ve Yönetimi

  • Nüks Refrakter ALL Yeni Tedavi Seçenekleri

  • ALL Kök Hücre Nakli

  • Kök Hücre Naklinde Beslenme Pratiği

  • Kök Hücre Naklinde Mukozit

  • Kök Hücre Naklinde Transfüzyon Pratiği: Damardan Donöre

  • Akut GVHH

  • GVHH ve İnfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonlar

  • TÜRKÖK Projesinin Tanımı

  • Kök Hücre Bağışçı Kazanımı ve Süreçleri

  • Akraba Dışı Donör Tarama ve Ürün Kabul Süreci

  • Transplant Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları 

  • HKHN Hemşireliğinde Bilimsel Araştırmalarda Nerdeyiz?

  • Hematopoez

  • Akut Lösemiler

  • Multipl Miyelom

  • Lenfomalar

  • Kök Hücre Naklinde Kan ve Kan Komponenti Kullanımı

  • Olgu Sunumu: Transfüzyon İlişkili Grup Çalışması

  • Transfüzyon Reaksiyonları Yönetimi ve Hemovijilans

  • Olgu Sunumu Değerlendirmesi

  • Mobilizasyon ve Kök Hücre Aferezi

  • Kök Hücre Naklinde Başarı Faktörleri

  • Transplantta Güvenli İlaç Hazırlanması ve Uygulanması

  • Temel Kemoterapötik Ajanların Uygulanması

  • Olgu Sunumu: Kök Hücre Naklinde İlaç İlişkili Advers Olaylar

  • Kök Hücre Naklinde SVC Kullanımı

  • Kök Hücre İnfüzyonunun Hemşirelik Yönetimi

  • Febril Nötropenik Hastanın Hemşirelik Yönetimi

  • aGvHH

  • HSOS

  • Engrafman Sendromu ve Graft Yetmezliği

  • Hemorajik Sistit

  • Mukozit Yönetimi

  • ABO Uyumsuz Hematopoetik Kök Hücre Nakli

  • Transplant Sonrası Geç Dönem Yan Etkiler ve İmmünizasyon

  • İnteraktif Hemşirelik Bakım Planı Oluşturulması

2016 Hematolojik Onkoloji Derneği