top of page

Bildiri Özetleri

 • Önsöz

 • Kurullar

 • Bildiri Özetleri Konuları

 • Bildiri Listesi

 • Başkanın Seçtikleri

 • Sözel Bildiriler

 • Poster Bildiriler

 • Tartışmalı Posterler

 • Yazar Dizini

 • Gebelik ve Lenfoma

 • Böbrek Yetmezliği Olan Hematolojik Onkoloji Hastalarında Kemoterapi: Genel Prensipler 

 • Santral Venöz Kateter İlişkili Komplikasyonlar

 • WHO Lenfoid Neoplazmlar: 2016 Update

 • Dirençli Periferik T Hücreli Lenfomalarda Sonraki Adımlar

 • Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfoma: Yeni Ajanlar ve Tedavi Stratejileri

 • Langerhans Hücreli Histiositoz Tedavisi

 • Gaucher Hastalığı: Tanı Koyabiliyor muyuz?

 • Mantle Hücreli Lenfoma: Yeni Ne Var?

 • Kronik Lenfositik Lösemi: Güncel Tedaviler Eşliğinde Tedavi Algoritması

 • WHO Akut Myeloid Neoplazmlar: 2016 Update

 • AML’de İndüksiyon Rejimleri: 7+3’e Mecbur muyuz?

 • Relaps AML’de Yeni Tedavi Stratejileri: Umudumuz Var mı?

 • Ph Negatif ALL’de Pediatrik Rejim mi? Transplant mı?

 • Yaşlı Philadelphia Pozitif ALL’de Tedavi

 • T-ALL’de Tedavi: Güncel Durum

 • Hematolojik Onkoloji Hastalarında Diyet

 • Hematolojik Onkoloji Hastalarında Destek Tedavi Olarak Tamamlayıcı Tıp Uygulamalar

 • Edebiyatta Hastalık Teması

 • MDS Tedavisinde Eritropoetin Kullanımı

 • Aplastik Anemi Tedavisinde Trombopoetin Reseptör Agonistleri: Yeni Bir Alternatif mi?

 • Yüksek Risk MDS Cephesinde Yeni Bir Şey Var mı?

 • MDS ve Diğer Hematolojik Kanserlerde Şelasyon: 2016 Güncelleme

 • EZBERBOZAN: Miyelofibrozis Tedavisine Farklı Bir Bakış

 • Vakalarla Miyelofibrozis Tedavi Yönetimi

 • REVLIMID ve IMNOVID İle Relaps/Refrakter Multipl Miyelomda Uzun Süreli Hastalık Kontrolü Nasıl Sağlanabilir?

 • Relaps Refrakter Myelomda Proteozom İnhibitörleri İle Tedavinin Yeniden Yapılandırılması

 • Multipl Myelomda Yanıt Derinliğinin Önemi ve Minimal Rezidüel Hastalık Takibi

 • KML’de Optimal Tedavi Takibi ve Yönetimi

 • R/R Periferik T Hücreli Lenfomaların Yönetiminde Yeni Ajanlar ve Kombinasyon Stratejileri

 • R/R Periferik T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

 • Kronik Lenfositik Lösemide Kök Hücre Nakli

 • Kronik Graft Versus Host Hastalığında Tedavi: Güncel Durum

 • Olgu Eşliğinde PNH

 • İleri Evre Düşük Tümör Yükü Olan Folliküler Lenfomaya Yaklaşım

 • Malign Lenfomalarda Anti-PD1 Strateji: Ne Kadar Çalışıyor?

 • Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Genetik Temelli Tedavi

 • Primer Amiloidoz: Tanı Yöntemleri ve Tedavide Son Durum

 • Yeni Kriterler Eşliğinde SMM: Tedavi Edelim mi?

 • Waldenstrom Makroglobulinemi: Ne zaman ve Nasıl Tedavi Edelim?

 • Kanama ve Tromboz Gölgesinde İmmün Trombositopeni

 • Hematolojik Kanserlerde Antitrombotik Tedavi ve Profilaksi

 • Febril Nötropeniye Yaklaşım: Kanıta Dayalı Uygulamalar

 • Olgularla Hematolojik Onkolojide Antifungal Profilaksi

 • Hematolojik Onkolojide SGK Görüşü

Konuşmacı Metinleri

Konuşmacı Metinleri

Myeloproliferatif Neoplazmalar Fakültesi "MPN Tanı ve Tedavi 2016"

 • MPNs: WHO 2016 Update 

 • MPN’de Morfoloji

 • ET, PV ve IMF: Tanı Kriterleri, Klinik ve Laboratuvar

 • ET, PV ve IMF’de Tedavinin Evrimi ve JAK İnhibitörleri: Şimdiye Kadar Ne Öğrendik ?

 • Geniş Açı KML ve Tedavisi

 • KML Tedavi Hedeflerine Göre Rehber Takibini Nasıl Yapalım?

 • Erken ve Derin Yanıtları Neden Hedefleyelim?

 • Eozinofili Nedenleri ve Kronik Eozinofilik Lösemi

 • Kronik Nötrofilik Lösemi

 • KML Dışı MPN’de Kök Hücre Naklinin Rolü

 • MPN’de Gelecek Tedaviler

3. Hematolojik Onkoloji Kongresi 3. Öğrenci Sempozyumu

Konuşmacı Metinleri

 • Hematolojide Anamnez ve Fizik Muayene: Olmazsa Olmazlar!

 • Klinik Pratikte Tam Kan Sayımının Önemi: Gerçek Vaka Örnekleri

 • Kan Hücrelerini Tanıyalım: Periferik Yaymanın Hazırlanması ve Morfolojik Analizi

 • ET, PV ve IMF’de Tedavinin Evrimi ve JAK İnhibitörleri: Şimdiye Kadar Ne Öğrendik ?

 • Splenomegali İle Başvuran Hastaya Klinik Yaklaşım

 • Anemisi Olan Hastaya Yaklaşım

 • Kanama Diatezine Yaklaşım: Hangi Hemostaz Testi? Ne Zaman?

 • Hematolojik Hastalıkların Tanısında Flow Sitometri ve İleri Moleküler Teknikler

 • Kan Ürünü Transfüzyonu: Kime? Ne Zaman? Nasıl?

 • Kök Hücre Nakli: Geçmişten Günümüze

bottom of page